Historie

Lidt om Broderloge nr. 94 Hertug Hans.

Loge, nr. 94 Hertug Hans, blev stiftet 1. september 1973 og valgte netop Hertug Hans den ældre, som navnefader, fordi han besad alle de egenskaber, som enhver logebroder må stile efter: Fremskridtsvenlig, igangsættende, åben for nye idéer, uddannelsesfremmende, ynder af god kunst og musik, velgørende over sine medmennesker, agtpågivende over for alt slet og positiv over for alt godt.
Kan vi leve op til alt det vor navnefader Hertug Hans stod for, da er vi på den rette vej, og altid på vej mod målet, ikke alene i ord, men også i praktisk gerning.

Historien om Hertug Hans
Hertug Hans den Ældre, der var ældste søn i Fredrik I's andet ægteskab med Sophie af Pommern, var født på det gamle slot Haderslevhus den 29. juni 1521, og af de mange hertuger, der havde delt Slesvig imellem sig i 1500- og 1600-tallet, var han nok den mest sympatiske.

Hertug Hans var i den urolige reformationstid på tale som efterfølger for sin far på den danske trone, hvorfor den katolske del af Rigsrådet ville opdrage ham i katolsk ånd, men da Danmark ved reformationen var blevet evangelisk luthersk land, blev Hans ikke konge, men måtte vige for sin ældre halvbroder Christian III.

Hertug Hans' store omsorg og interesse for skolevæsen og sociale forhold gav sig udslag i, at han i 1567 grundlagde den endnu eksisterende Katedralskole i Haderslev, ligesom han i 1569 grundlagde Hertug Hans Hospitalet på Sønderbro, der var i brug indtil 1983.

Katedralskolens spæde start var en nyligt restaureret latinskole i Smedegade nær domkirken og i hospitalet på Sønderbro vidner en tavle på muren og et vindue af malet glas i Hospitalskirken om hertugens indsats.

Som en stor bygherre vil Hertug Hans blive husket, idet han lod det middelalderlige Haderslevhus erstatte af det prægtige renæssanceslot Hansborg. Byggearbejdet begyndte i 1557, og det afsluttedes først efter hertugens død, da Haderslev var tilfaldet den danske konge. Slottet blev desværre helt ødelagt under 1600-tallets krige, og fundamenterne fjernedes i 1714. Det er konstateret, at slottet har ligget under Gasværksvej, Hansborggade og Østergade.

Omsorg for befolkningen.
Et talende vidnesbyrd om hertugens omsorg for befolkningen er nogle love, han udgav i 1550, og hvoraf en enkelt, der tydeligt illustrerer datidens levevis, lyder: "Forbud mod hoer og Giftemål mellem nærslægtede. Forlovede måtte ikke løbe fra hinanden. Gjorde de det, skulle de straffes og kunne ikke tage del i noget ærligt selskab, bryllup, barnedåb eller andre glades samfund eller tåles deri, og være udelukkede fra alterets sakramente. Folk skulle gå i kirke og afholde sig fra alle støjende foretagender under gudstjenesten. De skulle holde deres svin fra kirkegårdene og ikke gå ud at fiske på søn- og helligdage".

Efter alt at dømme har Hertug Hans været en fredselskende og kultiveret mand, der var vellidt af sin familie, og i de europæiske fyrstefamilier. Et planlagt ægteskab med svigerinden, enkedronningen Dorothea, blev opgivet på grund af teologiske betænkeligheder.

Hertug Hans døde på Hansborg Slot den 2. oktober 1580. Han havde ønsket at få sin begravelse i Vor Frue Kirke i Haderslev, men dette skulle ikke ske. I stedet besluttede man at bisætte ham i Slesvig Domkirke. Hans båre blev stående i Hansborg-kapellet indtil februar 1581. Dag og nat brændte fire lys ved kisten, og om natten stod to borgere og en ridder æresvagt.

Først den 15. februar kom det afsjælede legeme til Slesvig og den følgende dag foregik den højtidelige bisættelse, hvori mange gejstlige deltog. Hertugens ridehest behængt med sorte tæpper, førte an i optoget foran kisten, der blev båret af 18 adelsmænds omgivet af 32 medlemmer af ridderskabet, som bar store vokslys med våbenskjolde. Efter højtideligheden i kirken blev liget nedsat i en nyindrettet grav ved siden af hans faders, kong Frederik I's kiste.

En af de største epoker i den sønderjyske/slesvigske historie var afsluttet. 

Seglforklaring:

DG
JOHAN  
SE
HER
NOR
SLEES
HOL
ETC
D

Dei Gratia  
Hans
Senior
Heres
Norvegiæ
Slesvigiæ
Holsatjæ
Ekcetera
Dux 

(Af Guds Nåde)
(Hans)
(Den ældre)
(Arving)
(Norge)
(Slesvig)
(Holsten)
(O.s.v.)
(Hertug)